Obecně o CNG

Složení zemního plynu

Zemní plyn je přírodní látka, která je tvořena z 98 % metanem (CH4) a zbytek tvoří příměsi především neuhlovodíkových plynů.

Využití zemního plynu v dopravě

V současné době je zemní plyn, jako pohonné médium motorových vozidel, nejperspektivnějším palivem ve střednědobém horizontu. Technologicky je zvládnuta jak těžba, distribuce a skladování, tak  i použití jako paliva ve spalovacích motorech. První vozy poháněné CNG se objevily v devadesátých letech minulého století a dnes jezdí na toto palivo téměř 14 miliónů vozidel po celém světě. Dosud známé zásoby zemního plynu by měly vystačit i při dynamicky se rozvíjející spotřebě na více jak 200 let. Zásoby, doposud netěžitelné dnešními technologiemi, se odhadují na dalších 400 let. 

Ekonomické palivo

Provozní náklady vozidel poháněných CNG jsou proti všem současným palivům výrazně nižší. Při dnešní cenové úrovni ropy a zemního plynu je to zhruba 50%. Ekvivalent 1 litru benzínu nebo nafty vychází u CNG na cca 16 Kč vč. DPH.                                                                                                                               Stlačený zemní plyn zajišťuje i "neviditelné úspory". Je prakticky nezcizitelný a výše těchto úspor se odhaduje na 5-10%.

Bezpečné palivo

Stlačený zemní plyn je aktuálně nejbezpečnějším pohonným médiem. Je to dáno jednak jeho vlastnostmi (lehčí jak vzduch, proto se volně rozptyluje, zápalná teplota zemního plynu je dvojnásobná proti benzínu apod.) a pak tím, že bezpečnostní předpisy na plynofikaci vozidel jsou náročnější, než tomu je u klasických pohonných hmot. Benzín a LPG patří do třídy nebezpečnosti I., nafta do třídy III. a CNG do třídy IV.

Ekologické palivo

Zemní plyn je dnes nejekologičtějším palivem. Protože do CNG se nepřidávají žádné příměsi a aditiva a spaluje se čistý metan. Při spalování se produkuje výrazně méně sledovaných škodlivin (oxidu dusíku NOx, oxidu uhelnatého CO, pevných částic PO), ale i karcinogenních látek. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn menší v porovnání s benzínem či naftou. Navíc při tankování plynu nemůže dojít ke kontaminaci půdy jako u kapalných paliv.

Legislativní podpora

Jednoznačný zájem podpořit rozvoj plynofikace automobilů deklarovala v roce 2005 Evropská unie. Česká republika se k tomuto materiálu připojila v témže roce prostřednictvím usnesení vlády, ve kterém  se předpokládá, že v roce 2020 bude v České republice jezdit 10% vozidel s použitím CNG – cca 500.000 vozidel.  Do roku konce 2011 byla daň na CNG nulová. Od 1.1.2012 do 31.12.2014 je stanovena spořební daň dle přepočtu na cca 0,50 Kč/kg s tím že do roku 2020 bude posupný nárůst daně až na 3,92 Kč/kg CNG. Vozidla jezdící na CNG s největší povolenou hmotností do 12 tun jsou zbavena povinnosti platit silniční daň.

(Orientační přepočty jednotek pro CNG: 1kg = 1,4m3 ≐ 1,4 litru benzínu; 1litr benzínu ≐ 1m3 ≐ 0,71kg)

tvaja CNG > CNG > Obecně o CNG
Loading...

CNG - zemní plyn

Loading...

CNG - zemní plyn