50 důvodů proč CNG

Odborná veřejnost sestavila přehled 50ti důvodů, proč přejít na pohon CNG. Posuďte sami váhu těchto argumentů.  

Infrastruktura

1.    Vozidla na CNG se používají v téměř 80 zemích na všech kontinentech světa.

2.    Více jak 19,5 milionů vozidel používá dnes toto ušlechtilé palivo.

3.    Vozidla mohou využít pro plnění více než 25.000 plnicích stanic ve více jak 3.600 městech po celém světě.

4.    Dalších více než 1.300 plnicích stanic je ve výstavbě.

5.    Výrobci automobilů již nabízejí 180 OEM modelů s pohonem na CNG. Zájem o OEM automobily narůstá - Škoda, Ford, Scania, Opel, GM, Mercedes Benz, Toyota, Hyundai, Tata, Fiat, Volkswagen – úspěšně reagují na tento růst poptávky.

6.    Stav mezi zásobami ropy a potávkou se dostal do zlomového bodu, což není v žádném případě neplatí u zemního plynu.

7.    Průzkum a využití klasických nalezišť zemního plynu neustále pokračuje. Velká pozornost se věnuje možnosti využití metanu z uhelných dolů, což je nová alternativa. Jako největší rezervy metanu se dnes jeví metan-hydráty uložené na mořském dně, které mnohonásobně překonávají ostatní rezervy tohoto plynu.

8.    Neustále se rozšiřuje síť plynovodů a nové technologie umožňují jejich výstavbu na dnech oceánů a v údolích vysokorských pohoří.

9.    Rozšiřuje se použití virtuálních plynovodů – kamiony s návěsy s lahvemi CNG – které umožňují zásobování zemním plynem tam, kde nejsou klasické plynovody.

10.  Klasické CNG plnicí stanice jsou zásobovány spolehlivými plynovody, které garantují kvalitní a rychlé plnění.

11.  Uživatelé mají možnost plnění svých vozidel CNG doma prostřednictvím domácích plnicích stanic, které využívají domácí rozvod zemního plynu.

12.  Rozšiřuje se zkapalňování a zpětné zplynování zemního plynu prostřednictvím LNG technologií. Tankery LNG zajišťují globální a dlouhodobé zásobování zemním plynem po celé planetě. Přeprava LNG na rozdíl od přepravy ropy, představuje minimální ekologické riziko v případě havárie.

13.  Průmysl NGV/CNG zajišťuje v současnosti práci pro cca 800.000 techniků a dělníků na celém světě.

Použití

14.  Zemní plyn jako palivo může nahradit všechny typy kapalných pohonných hmot ve všech jejich aplikacích, zatímco naopak to možné není.

15.  Pokud jde o pozemní dopravu, je možné využít CNG jako palivo u osobních automobilů, skůtrů, motocyklů, čtyřkolek , autobusů i nákladních automobilů.

16.  Dále lze CNG úspěšně použít jako palivo u zemědělských strojů, letadel, motorových člunů, lodí, vlaků atd.

Rozmístění nalezišť

17.  Cena ropy je velmi nestabilní a dosti pravděpodobné, že po překonání poslední hospodářské krize, bude dále stoupat.

18.  Stále více vlád podporuje rozšiřování CNG s cílem změnit strukturu spotřeby pohonných hmot a tím omezit závislost na dovozu kapalných paliv.

19.  Státy, které jsou velkými producenty ropy, např. Irán a Venezuela, významně podporují použití CNG na svých domácích trzích s cílem zvýšit vývozní kapacity ropy.

 

Ekologie a znečištění

20.  Zemní plyn je jediným rozšířeným a ekologicky příznivým palivem, které je schopno v příštích 40. letech zajistit zásobování automobilového parku ve světě.

21.  V celosvětovém průměru je provoz vozidel na CNG levnější o 66% než na benzín a o 33% než na naftu.

22.  Státy, které musejí dovážet paliva, ušetří v případě dovozu zemního plynu 50% za jednotku energie.

23.  Vozidla, používající jako palivo CNG, produkují CO2  o 25% méně než vozidla na  benzín a o 35% méně než vozidla na naftu.

24.  Vozidla, používající jako palivo CNG mají emise CO snížené o 95% ve srovnání s benzínovými vozidly. Emise uhlovodíků jsou snížené o 80% a emise oxidů dusíků jsou nižší o 30%.

25.  Vozidlo na CNG neprodukuje žádné sirné emise ( vozidlo s naftovým motorem produkuje 18,4 h/hod), žádné pevné částice ani žádné olovo a další těžké kovy.

26.  CNG je hermeticky uzavřen ve vysokotlakých nádobách. Nedochází tedy k odpařování jako u benzínu, kdy se jeho část odpařuje a toto způsobuje 50% celkové kontaminace aromatickými uhlovodíky.

27.  Na rozdíl od benzínu neobsahuje zemní plyn žádné toxické látky organického původu jako např. benzen, který je vysoce karcinogenní.

28.  Zemní plyn je netoxický, nežíravý a nemůže kontaminovat podzemní vody v případě úniku. Toto velmi kontrastuje s důsledky případného úniku kapalných paliv.

29.  Motory na CNG jsou významně tišší než motory na benzín. Tento rozdíl je ještě větší v porovnání s naftovými motory.

30.  Bioplyn (metan vzniklý rozkladem organické hmoty) je obnovitelný zdroj energie, který je možný produkovat kdekoliv na světě.  

31.  Zemní plyn splňuje nejpřísnější ekologické normy požadované ze strany vlád a regulačních orgánů. Jedná se o palivo s nejmenší mírou kontaminace prostředí.

32.  Zemní plyn je mezistupněm v přechodu na vodík jako palivo budoucnosti, i když jeho komerční použití není dnes ještě technologicky zvládnuto.

Bezpečnost

33.  Stlačený zemní plyn – CNG- jako pohonné médium není nová technologie. Má již 70.letou historii a neustále se rozvíjí.

34.  Protože je zemní plyn lehčí ne vzduch, v případě úniku se okamžitě rozptýlí. V případě úniku benzínu se tento pohybuje směrem dolů, což zvyšuje riziko požáru a výbuchu.

35.  Zápalná teplota zemního plynu je 6000C, zatímco pro zapálení benzínu a zkapalněného ropného plynu (LPG), je potřeba pouze 4500C. To je důvod proč je mnohem nepravděpodobnější požár v případě nehody vozidla na CNG.

36.  Zemní plyn je uskladněn ve vozidle ve vysokotlakých nádržích bez přítomnosti vzduchu a nehrozí tedy samovznícení. V nádržích na tekutá paliva je vždy přítomen vzduch a vzniká tam tedy nebezpečná výbušná směs.

37.  Lahve na uskladnění stlačeného zemního plynu jsou vyráběny podle velmi přísných norem a jsou náročně zkoušeny tlaky, které jsou mnohem vyšší než je pracovní tlak. Lahve jsou navrženy na pracovní tlak 200 bar, každá lahev je zkoušena na 300 bar a k destrukci lahve dochází při tlaku 550 bar.

38.  Vzhledem k robustnosti lahve, její struktuře, tvaru a umístění ve vozidle, je tlaková lahev méně nebezpečná než benzínová nádrž v případě havárie. Lahve ve vozidlech jsou běžně zkoušeny na požární odolnost.

Vlivy na chod motoru

39.  Zemní plyn má vyšší oktanové číslo než benzín: 125 proti 90. Toto snižuje pravděpodobnost samozápalů a umožňuje použití vyššího kompresního poměru a tím i efektivnějšího spalování.

40.  Spalování probíhá za optimálních podmínek, protože plynná směs vzduch/zemní plyn je homogenní za jakékoliv okolní teploty.

41.  Olej používaný k mazání motorů není kontaminován zplodinami spalování a intervaly jeho výměny je tak možné prodloužit na dvojnásobek.

42.  Zapalovací svíčky se nezanáší, což zlepšuje zapalovací proces a dochází k lepšímu mazání válců motoru.

43.  Spaliny nejsou agresivní. Tím se prodlužuje životnost výfukového potrubí a výfukových tlumičů.

44.  Tím, že je palivo v plynné formě bez nutnosti předchozího zplynování, usnadňuje rychlou akceleraci a snižuje možnost koroze nádrže.

45.  Motor má větší výkon a rovnoměrnější chod a to i při malých otáčkách.

46.  Motory mohou pracovat jako dvoupalivové, přičemž přepínání je velmi jednoduché – automaticky nebo pomocí tlačítka a to i během jízdy.

47.  Použitím dvoupalivového systému se zdvojnásobuje akční rádius vozidla.

48.  Vozidla na stlačený zemní plyn mohou být provozována ve všech terénech včetně vysokých hor. V květnu 2008 přejel kamion na CNG s nákladem 37 tun průsmyk v peruánských Andách v nadmořské výšce 4.800 metrů.

49.  Vozidla na CNG fungují ve všech klimatických podmínkách. Vzhledem k charakteru paliva nejsou ovlivňovány nízkými teplotami a jsou vždy připraveny k použití. Všechny komponenty vozidle na CNG jsou testovány až do -400C. Samotný zemní plyn se zkapalňuje při -1650C.

50.  Vozidla s motorem na CNG mohou dosáhnout rychlosti jako závodní automobily na kapalné palivo. Vozidlo Bioplyn Audi A4 bylo zapsáno do Guinnesovy knihy rekordů s dosaženou rychlostí 364,6 km/hod jako nejrychlejší vozidlo s motorem na CNG. Rekordu bylo dosaženo v dubnu 2009 na závodní dráze Nuerburgring v Německu.

tvaja CNG > CNG > 50 důvodů proč CNG
Loading...

CNG - zemní plyn

Loading...

CNG - zemní plyn